Vainupea küla selts MTÜ`l on 31.12.2022 seisuga 43 liiget.

 1. Kadi Ummik
 2. Mario Luik
 3. Priit Paas
 4. Helen Isok-Paas
 5. Raido Rink
 6. Jaan Saavo
 7. Tiit Kolde
 8. Katrin Ummik
 9. Tõnu Ummik
 10. Sigrid Heinlo
 11. Liisa Kuhhi
 12. Marek Bankiir
 13. Merike Rink
 14. Priit Transtok
 15. Virve Transtok
 16. Riina Uukareda
 17. Liivi Arulaane
 18. Liina Valt
 19. Piia Reismann
 20. Aliide Tarkus
 21. Urmas Lehtsalu
 22. Lembi Pukspuu
 23. Tõnu Pukspuu
 24. Valdek Haugas
 25. Sirje Kangur
 26. Mart Altvee
 27. Vilmar Neeme
 28. Jaanus Nuutre
 29. Siim Tuus
 30. Loore Tuus
 31. Sten Eric Nirgi
 32. Siim Nirgi
 33. Mart Vilu
 34. Piret Villem
 35. Inge Laas
 36. Anu Remm
 37. Maido Remm
 38. Rein Sillar
 39. Krista Sillar
 40. Iiris Siimann
 41. Martti Siimann
 42. Ivar Siimar
 43. Mariann Laats
Väljavõte seltsi põhikirjast seoses ühingu liikmete, nende õiguste ja kohustustega:

III ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, soovivad osaleda ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu.
3.1.1. ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub otsuse järgse ühekordse sisseastumismaksu tasumisega.
3.2. Ühingust välja astumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus.
3.2.1. ühingu liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast ühingu juhatuse poolt. Väljaastumise päevast lõppevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
3.3. Ühingu liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda ühingu tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
3.3.2. osaleda ise või oma esindajate kaudu ühingu üldkoosolekul ja esitada seal küsimusi ja ettepanekuid ühingu töö parandamiseks ning täiustamiseks;
3.3.3. olla valitud ühingu juhatusse ja muude organite liikmeks;
3.3.4. tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;
3.3.5. saada ühingu juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
3.3.6. astuda ühingust välja oma vabatahtliku otsuse alusel.
3.4. Ühingu liige on kohustatud:
3.4.1. tundma ja täitma ühingu põhikirja ning ühingu juhtorganite otsuseid;
3.4.2. tasuma kindlaks määratud ajal ja suuruses ühingu üldkoosoleku poolt määratud sisseastumis- ja liikmemaksu;
3.4.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.4.4. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.5. Ühingu liikme võib juhatuse otsusega ühingust välja arvata või tema liikmeks oleku peatada juhul, kui:
3.5.1. tema tegevus või tegevusetus on vastuolus ühingu juht- ja kontrollorganite otsustega;
3.5.2. ta on mõjuva põhjuseta jätnud majandusaasta lõpuks tasumata ettenähtud liikme- ja/või sisseastumismaksu;
3.5.3. ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.5.4. ta ei ole viimase 3 aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.5.5. ta rikub korduvalt või jämedalt ühingu põhikirja või üldinimlikke eetikareegleid;
3.5.6. ta kahjustab ühingu mainet või vara.
3.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.7. Ühing võib üldkoosoleku otsusega lubada auliikme staatust.