Vainupea küla selts MTÜ`l on 21.04.2024 seisuga 57 liiget.

 1. Kadi Ummik
 2. Mario Luik
 3. Priit Paas
 4. Helen Isok-Paas
 5. Raido Rink
 6. Jaan Saavo
 7. Tiit Kolde
 8. Katrin Ummik
 9. Tõnu Ummik
 10. Sigrid Heinlo
 11. Liisa Kuhhi
 12. Marek Bankiir
 13. Merike Rink
 14. Priit Transtok
 15. Virve Transtok
 16. Liivi Arulaane
 17. Liina Valt
 18. Piia Reismann
 19. Aliide Tarkus
 20. Urmas Lehtsalu
 21. Lembi Pukspuu
 22. Tõnu Pukspuu
 23. Valdek Haugas
 24. Sirje Kangur
 25. Mart Altvee
 26. Vilmar Neeme
 27. Jaanus Nuutre
 28. Siim Tuus
 29. Loore Tuus
 30. Sten Eric Nirgi
 31. Siim Nirgi
 32. Mart Vilu
 33. Piret Villem
 34. Inge Laas
 35. Anu Remm
 36. Maido Remm
 37. Rein Sillar
 38. Krista Sillar
 39. Iiris Siimann
 40. Martti Siimann
 41. Ivar Siimar
 42. Mariann Laats
 43. Leho Vool
 44. Epp Landberg
 45. Heidi Välling
 46. Raul Välling
 47. Rasmus Välling
 48. Joonas Oja
 49. Heldur Veidenbaum
 50. Riina Veidenbaum
 51. Helena Veidenbaum
 52. Hanuri Eiland
 53. Peep Reismann
 54. Taivo Toomsoo
 55. Oliver Sinikas
 56. Jacque Baumer
 57. Märt Baumer
Väljavõte seltsi põhikirjast seoses ühingu liikmete, nende õiguste ja kohustustega:

III ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, soovivad osaleda ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu.
3.1.1. ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub otsuse järgse ühekordse sisseastumismaksu tasumisega.
3.2. Ühingust välja astumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus.
3.2.1. ühingu liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast ühingu juhatuse poolt. Väljaastumise päevast lõppevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
3.3. Ühingu liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda ühingu tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
3.3.2. osaleda ise või oma esindajate kaudu ühingu üldkoosolekul ja esitada seal küsimusi ja ettepanekuid ühingu töö parandamiseks ning täiustamiseks;
3.3.3. olla valitud ühingu juhatusse ja muude organite liikmeks;
3.3.4. tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;
3.3.5. saada ühingu juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
3.3.6. astuda ühingust välja oma vabatahtliku otsuse alusel.
3.4. Ühingu liige on kohustatud:
3.4.1. tundma ja täitma ühingu põhikirja ning ühingu juhtorganite otsuseid;
3.4.2. tasuma kindlaks määratud ajal ja suuruses ühingu üldkoosoleku poolt määratud sisseastumis- ja liikmemaksu;
3.4.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.4.4. tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.5. Ühingu liikme võib juhatuse otsusega ühingust välja arvata või tema liikmeks oleku peatada juhul, kui:
3.5.1. tema tegevus või tegevusetus on vastuolus ühingu juht- ja kontrollorganite otsustega;
3.5.2. ta on mõjuva põhjuseta jätnud majandusaasta lõpuks tasumata ettenähtud liikme- ja/või sisseastumismaksu;
3.5.3. ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.5.4. ta ei ole viimase 3 aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.5.5. ta rikub korduvalt või jämedalt ühingu põhikirja või üldinimlikke eetikareegleid;
3.5.6. ta kahjustab ühingu mainet või vara.
3.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.7. Ühing võib üldkoosoleku otsusega lubada auliikme staatust.