Vainupea küla selts MTÜ põhikiri on kinnitatud 2013. aasta 29. septembril sõlmitud asutamislepinguga.

I ÜLDSÄTTED


1.1.      Ühingu nimi on Mittetulundusühing Vainupea küla selts (edaspidi: ühing).
1.2.      Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud iseseisev füüsiliste ja juriidiliste isikute avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
1.3.      Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4.      Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus. Ühingu tulu kasutatakse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
1.5.      Ühingul on oma vara ja arvelduskonto.
1.6.      Ühingul on oma sümboolika.
1.7.      Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.8.      Ühingu inglisekeelseks nimetuseks on Non-profit Association Vainupea Village Society.
1.9.      Oma kohustuste täitmise eest vastutab ühing kogu oma varaga.
1.10.    Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.
1.11.    Ühing on asutatud tähtajatult.

II TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1.      Ühingu tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
2.1.1.   Vainupea küla heakorra tagamine võimaluste piires;
2.1.2.   ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja soodustamine;2.1.3.   teavitustegevused;
2.1.4.   rahvusvahelised tegevused;
2.1.5.   külaelanike vaba aja organiseerimine;
2.1.6.   kirjastustegevus;
2.1.7.   omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine;
2.1.8.   Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;
2.1.9.   keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine;
2.1.10. ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine;
2.1.11. külaliikumise tutvustamine.
2.2.      Ühingu eesmärgi saavutamiseks on ühingul vastavalt seadusele õigus anda välja stipendiume, sõlmida töölepinguid ja tegeleda koolitustegevusega.

III ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.      Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, soovivad osaleda ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu.
3.1.1.   ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub otsuse järgse ühekordse sisseastumismaksu tasumisega.
3.2.      Ühingust välja astumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus.
3.2.1.   ühingu liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Ühingu liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast ühingu juhatuse poolt. Väljaastumise päevast lõppevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
3.3.      Ühingu liikmel on õigus:
3.3.1.   osaleda ühingu tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
3.3.2.   osaleda ise või oma esindajate kaudu ühingu üldkoosolekul ja esitada seal küsimusi ja ette­panekuid ühingu töö parandamiseks ning täiustamiseks;
3.3.3.   olla valitud ühingu juhatusse ja muude organite liikmeks;
3.3.4.   tutvuda ühingu dokumentatsiooniga;
3.3.5.   saada ühingu juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
3.3.6.   astuda ühingust välja oma vabatahtliku otsuse alusel.
3.4.      Ühingu liige on kohustatud:
3.4.1.   tundma ja täitma ühingu põhikirja ning ühingu juhtorganite otsuseid;
3.4.2.   tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses ühingu üldkoosoleku poolt määratud sisseastumis- ja liikmemaksu;
3.4.3.   teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
3.4.4.   tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.5.      Ühingu liikme võib juhatuse otsusega ühingust välja arvata või tema liikmeksoleku peatada juhul, kui:
3.5.1.   tema tegevus või tegevusetus on vastuolus ühingu juht- ja kontrollorganite otsustega;
3.5.2.   ta on mõjuva põhjuseta jätnud majandusaasta lõpuks tasumata ettenähtud liikme- ja/või sisseastumismaksu;
3.5.3.   ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.5.4.   ta ei ole viimase 3 aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.5.5.   ta rikub korduvalt või jämedalt ühingu põhikirja või üldinimlikke eetikareegleid;
3.5.6.   ta kahjustab ühingu mainet või vara.
3.6.      Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.7.      Ühing võib üldkoosoleku otsusega lubada auliikme staatust.

IV ÜHINGU JUHTIMINE JA KONTROLL

4.1.      Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.
4.2.      Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega kõik ühingu liikmed. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada inimene, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri. Sõnaõigusega on toetajad ja kutsutud külalised.
4.3.      Üldkoosolek majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kutsutakse juhatuse määratud tähtajal kokku kuue kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu. Juhatus määrab üldkoosoleku päevakorra. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
4.4.      Üldkoosolek kutsutakse ühingu juhatuse poolt kokku ka järgmistel juhtudel:
4.4.1.   juhatuse enda initsiatiivil või kui seda nõuavad ühingu huvid;
4.4.2.   1/4 ühingu liikmete nõudmisel.
4.5.      Üldkoosoleku kokkukutsumise nõue 1/4 ühingu liikmete poolt esitatakse kirjalikult, kus näidatakse ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus. Üldkoosoleku peab ühingu juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.
4.6.      Üldkoosolek otsustusvõime on järgmine:
4.6.1.   üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50%+1 ühingu liikmeid;
4.6.2.   üld­koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üld­koosolekul osa­lenud liikmetest või nende esindajatest;
4.6.3.   põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
4.6.4.   ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek;
4.6.5.   juhatuse tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosoleku osalenud liikmetest;
4.6.6.   ühingu liige ei või hääletada, kui otsus­tatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja ühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigus­vaidluses ühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esinda­tuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
4.7.      Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.7.1.   põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.7.2.   juhatuse liikmete määramine;
4.7.3.   juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete ning revidendi/audiitori valimine kuni üheks juhatuse ametiajaks ning tagasi­kutsumine;
4.7.4.   juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määra­mine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
4.7.5.   ühingu liikme ühekordse sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja ja korra kehtestamine;
4.7.6.   juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.7.7.   ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.7.8.   ühingu tegevusaruande, majandusaasta aruande, järgmise aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
4.7.9.   sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;
4.7.10. ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
4.7.11. ühingu kodukorra vastuvõtmine;
4.7.12. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.8.      Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üld­koosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud ühingu liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
4.9.      Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab ühingut viiemeliikmeline juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohus­tused lõpevad vastavalt lepingule.
4.10.    Ühingu juhatus:
4.10.1. kasutab ja käsutab ühingu vara käesolevas põhikirjas ja üldkoosoleku otsustega kehtestatud korras;
4.10.2. otsustab ühingu liikmete vastuvõtmise, liikmeksoleku peatamise ja liikmest väljaarvamise;
4.10.3. korraldab ja juhib ühingu tegevust ning raamatupidamist;
4.10.4. moodustab konkreetsete ürituste läbiviimiseks ja ülesannete täitmiseks komisjone, toimkondi ja toimetusi või palkab vajadusel lepingulisi töötajaid;
4.10.5. korraldab majandustegevust põhikirja eesmärkide saavutamiseks;
4.10.6. kutsub kokku üldkoosoleku, määrab selle päevakorra, koondab ja korrastab vajaliku info ja doku­mendid;
4.10.7. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
4.10.8. esindab ühingut kõigis õigustoimingutes;
4.10.9. koostab ühingu majandusaasta aruande;
4.10.10. lahendab muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoos­oleku pädevusse.
4.11.  Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest, nende hulgas juhatuse esimees, kui ühingul on üle kahe juhatuse liikme. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletusel juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.12. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Kui ühingul on üle kolme juhatuse liikme, kutsub juhatuse koosoleku kokku ja juhatab seda juhatuse esimees. Juhatuse esimees peab juhatuse koosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liikmetest. Kirjalik teade juhatuse koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb juhatuse liikmetele väljastada vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.
4.13.   Ühingu nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 2500 eurot, peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
4.15.   Juhatuse liige astub ametisse ning loovutab kohustused 14 päeva jooksul vastavalt volituste algamisest või lõppemisest.

V ÜHINGU VARA

5.1.      Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks arendab ühing teiste tegevuste kõrval ka majanduslikku tegevust.
5.2.      Ühingu vara kasutatakse vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3.      Ühing on oma vara omanik. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.4.      Ühingu vara moodustub:
5.4.1.   sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.4.2.   füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, kingitustest ja muudest varalistest eraldistest;
5.4.3.   riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest ja toetustest üleriigilistelt ja kohalikelt kultuuriorganisatsioonidelt;
5.4.4.   toetustest sihtkapitalidelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt, kohalikelt fondidelt ja välis­riikide fondidelt;
5.4.5.   ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tuluürituste korralda­misest, sponsor- ja reklaamilepingutest, teenuste müügist, loteriidest ning muudest laeku­mistest (auhinnad, preemiad, pärandid);
5.4.6.   omavahendite arvel soetatud varast;
5.4.7.   muul viisil, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
5.5.      Ühingu vahendid ja vara kuuluvad ühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale.
5.6.      Ühingule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see pole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
5.7.      Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätes­tatud korras. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
5.8.      Ühing ei jaga oma vara või tulu ega ega anna materiaalset abi oma asutajale, liikmele, juhtimis- kontrollorgani liikmele, ühingule annetusi isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

VI ÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1.      Ühing lõpetatakse:
6.1.1.   ühingu liikmete arvu vähenemisel alla 5;
6.1.2.   muul seaduses ettenähtud alusel.
6.2.      Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääle­tavad üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud ühingu liikmetest.
6.3.      Ühingu sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
6.4.      Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).
6.4.1.   ühingu likvi­deerimine toimub seaduses sätestatud korras;
6.4.2.   ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
6.5.      Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
6.5.      Kui ühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olu­korrast tule­nevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, hiljemalt 21 päeva möödu­misel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule ühingu pankrotiavalduse.
6.6.      Ühingu asutajatel puuduvad edasised finantskohustused ühingu ees.
6.6.      Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühingu ühinemine ja jagu­nemine toimub seaduses sätestatud korras.