Käsmu sadama detailplaneering algatati Vihula Vallavolikogu 12. juuni 2014 otsusega nr 51 Käsmu küla Merekooli tn 1 (katastritunnus 92201:014:0041), Merekooli tn 3 (92201:014:0043), Merekooli tn 4 (92201:014:0042) ja Merekooli tn 5 (92201:014:0108) maaüksustele, lähiümbrusele ning merealale. Planeeringuala suurus koos merepõhjaga on ca 3,7 ha, sh merepõhi ca 1,6 ha. Detailplaneering muudab valla üldplaneeringut.

Käsmu sadam                                                  Käsmu sadam (illustratsioonid) / allikas: Vihula valla koduleht

Planeeringu
eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarvete muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste määramine. Kavandatav tegevus ei tekita riigipiiriülest mõju. Detailplaneeringu koostamise algataja ning kehtestaja on Vihula Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja on Vihula Vallavalitsus (Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa 45501). Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja (planeeringu konsultant) on OÜ Arhitektuuribüroo PLUSS (koostöös Linnaruumi OÜ'ga). KSH läbiviija on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel. 740 9806 kuido@hendrikson.ee).

Detailplaneeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduse ning KSH programmi eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 27. september kuni 13. oktoober (k.a) 2014.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja detailplaneeringu lähteseisukohtade ning eskiisiga saab tutvuda Vihula Vallavalituses tööaegadel, Vihula Vallavalituse kodulehel www.vihula.ee (http://www.vihula.ee/et/kasmu-sadama-dp) ja Hendrikson & Ko kodulehel www.hendrikson.ee „Avalikud dokumendid" alajaotustes „Lääne-Virumaa".

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni 14. oktoobrini 2014 Hendrikson & Ko'le eeltoodud aadressidel. Detailplaneeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduse ja KSH programmi avalik arutelu toimub 15. oktoobril 2014 Käsmu Rahvamajas, Nooruse tn 4, algusega kell 16.00.

Allikas: Vihula valla koduleht