Arenduskoja põhieesmärk on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele. Tegevuspiirkonna moodustavad Haljala, Tapa, Loksa, Kuusalu ja Kadrina vallad.

Arenduskoja alameesmärgid:

 • Põhieesmärki taotlevate juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine
 • Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine
 • Erinevate sihtgruppide tegevuse propageerimine ja toetamine
 • Koolitustegevuse korraldamine
 • Info- ja õppepäevade organiseerimine ja läbiviimine
 • Kirjastustegevus
 • Ettevõtlus- ja individuaalkonsultatsioonid, s.h juriidiline nõustamine
 • Osalemine mitmesugustes projektides
 • Seltsitegevuse ja külaelu toetamine ning edendamine
 • Loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine
 • Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine
 • Maamajanduse s.h väikeettevõtlusele arengule uute võimaluste otsimine
 • Maapiirkondades uute töökohtade loomisele ja alternatiiv- põllumajandusmajandustegevuste populariseerimine
 • Uuringute ja analüüside teostamine
 • Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengustrateegia koostamine, elluviimine ja arendamine
 • Eesti Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste ja ohtude selgitamine
Lisainfo www.arenduskoda.ee