Seetõttu palume Teil võimalusel levitada seda infot ka oma piirkonna inimestele, et võimalikult paljud Haljala valla elanikud saaksid võimaluse üldplaneeringu koostamisse oma ettepanekuid teha/arvamust avaldada. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu on avaliku väljapaneku ajal leitav ka Haljala valla kodulehel üldplaneeringu rubriigist.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõud tutvustavad aruteluõhtud toimuvad 09.03 kl 18:00 Võsu Rannaklubis ja 10.03 kl 18:00 Haljala Rahvamajas.
 Mõlemal aruteluõhtul on võimalik osaleda ka virtuaalselt, ligipääsulink väljapaneku ajal on leitav Haljala valla kodulehelt üldplaneeringu rubriigist.

Üldplaneering hõlmab tervet Haljala valda, mille suurus on 550,14 km2, planeeringuala piir ühtib valla piiriga. Üldplaneeringu ülesanded on välja toodud PlanS § 75. Koostatav üldplaneering ühtlustab ja ajakohastab ruumilise arengu põhimõtteid ja suundumusi kogu valla piires, sest hetkel kehtivad Haljala vallas paralleelselt Haljala valla üldplaneering (kehtestatud Haljala Vallavolikogu 18. mai 2010 määrusega nr 10) ja Vihula valla üldplaneering (kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13. augusti 2003 määrusega nr 19), mille tingimused on kohati erinevad.

KSH ala ühtib planeeringualaga ehk KSH viiakse läbi Haljala valla haldusterritooriumi kohta. KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ja analüüsida nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikud ettepanekud, vastuväited ja küsimused e-posti aadressil
haljala@haljala.ee või postiaadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab Haljala Vallavalitsus oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Eelnõu avaliku väljapaneku järgselt jätkub üldplaneeringu edasine koostamine, kooskõlastamine, vastuvõtmine, avalik väljapanek, heakskiitmine ja kehtestamine.