Käesolevaks ajaks on ettepanekuid ja täiendusi esitanud vallavalitsus, Vainupea küla selts, Karepa Selts, Käsmu Kogudus, Käsmu Külaselts, Ilumäe Kogudus, Arma Ratsatalu. Peamised ettepanekud on tehtud investeeringute osas, aga ka arengukava sisulise teksti muutmiseks, täiendamiseks, parandamiseks.

Tänaseks on sisse viidud muudatused statistilistes andmetes ja sisulistes punktides, mis puudutavad Lahemaa rahvusparki, LEADER programmi, valla haldusstruktuuri ning valla eelarve- ja kulude struktuuri.

Järgnevalt mõningad muutunud statistilised näitajad:

* Valla pindala on 367,12 km², oli 364,28 km². Pindala suurenemine tuleneb Võsu sadama valmimisest ehk vald on merelt maad juurde saanud.
* Vihula vallas elab 30.07.2015 seisuga 1912 registreeritud kodanikku, aasta tagasi oli rahvaarv 1953. Keskmine asustustihedus on 5,2 (01.01.2015) inimest km².
* Rahvaarv 30.07.2015 seisuga kantide järgi (mõiste „kant“ tuleneb Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“) jaguneb järgmiselt:

 • Võsu kant (Lobi, Lahe, Koolimäe, Koljaku, Korjuse, Eru, Võsu alevik) – 517
 • Käsmu kant (Käsmu) – 156
 • Palmse kant (Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare) – 263
 • Sagadi kant (Oandu, Tepelvälja, Lauli, Sagadi, Kakuvälja) – 104
 • Vergi kant (Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, Mustoja) – 153
 • Annikvere kant (Vila, Villandi, Adaka, Metsiku, Salatse, Annikvere, Noonu) – 149
 • Karepa kant (Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea) – 203
 • Vihula kant (Karula, Pajuveski, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta, Paasi) – 245
 • Võhma kant (Vatku, Tõugu, Võhma, Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa) – 125
 • KOV täpsusega registreeritud on 9 inimest.

Võrreldes aastataguse ajaga on rahvast juurde tulnud Karepa ja Käsmu kanti, ülejäänud piirkondades on rahvaarv vähenenud.

Lapsed
Vihula vallas on 01.01.2015 seisuga 191 last (01.01.2014 oli 216) vanuses 0-18, neist 131 vanuses 7-18 (enne 150). Seisuga 01.01.2015 õppis koolis 54 õpilast (01.01.2014 oli 57) ja kolmes lasteaiarühmas käis 37 last (enne 49). Seisuga 01.05.2015 käis meie lasteaiarühmades 7 teise valla last ja 10 Vihula valla last käis teiste omavalitsuste lasteaedades.

Vanurid
Keskmine vanaduspension on peale pensionitõusu 2015.aasta aprillis 367€. Ligikaudu 10% vanaduspensionäridest teenib pensionile lisa palgatööga või mõnel muul moel (kalandus, individuaalmajapidamine, suvitajate majutamine). Vanaduspensionäre, kelle sissetulek jäi alla vähekindlustatud pere piiri (ühe inimese kohta 342,80 €) oli 212 (eelmisel aastal 142), mis näitab, et miinimumpalk tõuseb kiiremini, kui pensionid. Üksi elavaid vanureid oli vallas 117, neist suuremat abi vajavaid 26. Päris üksikuid (ilma laste ja sugulasteta) vanureid ja puudega inimesi oli 25, kellest üheksale ostis vald hooldekoduteenust.

Elanike toimetulek
Vihula valla elanikest kuuluvad vallavalitsuse, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti andmetel riskigruppidesse 01.01.2015 seisuga vanaduspensionärid (574), töövõimetuspensionärid (87), lapsed (191) ja töötud (24). Suur osa riskigruppidesse kuuluvatest inimestest tuleb eluga rahuldavalt toime. Valla poolt vajab abi toetuste või teenuste näol keskmiselt 40-50 perekonda aastas. Puudega lapsi on vallas 5, kellest, kolm õpivad Porkuni koolis ja kaks Võsu Koolis.

Tööturg
Tööealisi elanikke (vanuses 18 kuni 63) oli Vihula vallas 30.07.2015 seisuga 1180 inimest ja see arv kasvab pidevalt seoses pensioniea tõusuga. Ametlik tööhõive statistika ei kajasta valla tegelikku tööhõivet, kuna ei sisalda pikaajalisi töötuid.

Lahemaa rahvuspark
Seoses uue Lahemaa kaitse-eeskirja vastuvõtmisega on ka siin mõningad andmed muutunud. Vihula vallast moodustab rahvuspargi territoorium 20 350 ha, mis on 55,4 % kogu valla pindalast (oli ca 60%). Vihula valla piires paikneb 26 sihtkaitsevööndit (enne oli 13) ja 2 loodusreservaati (Esku ja Remmispea) kogupindalaga 8952 ha, mis moodustab 24,4% kogu valla territooriumist (enne 17%).

LEADER 2014 – 2020 perioodi ettevalmistus
Vihula vald ja Vihula vallas tegutsevad mitmed OÜ-d ja MTÜ-d on MTÜ Arenduskoda liikmed. Selle MTÜ kaudu jagatakse LEADER programmist kohaliku tegevusgrupi toetuse vahendeid. LEADER on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 neljas telg. Seda rakendatakse läbi LEADER-meetme, mille eesmärk on edendada kohalikku algatust.

Tegevuspiirkonda kuulus kuni 2014.aasta alguseni 6 omavalitsust kolmest maakonnast – Kadrina, Vihula ja Tapa vald Lääne-Virumaalt, Kuusalu vald ja Loksa linn Harjumaalt ja Ambla vald Järvamaalt. Seoses Ambla liitumisega oma maakonna tegevusgrupiga alates 2014. aasta suvest kuulub MTÜ Arenduskoda LEADER tegevusgruppi 5 omavalitsust.

Tulenevalt teostatud uuringutest, strateegia protsessi raames toimunud kaasamisüritustest, strateegia juhtgrupi seminaridest ning eelneva perioodi kogemusest keskendub perioodi 2014 - 2020 strateegia neljale peamisele prioriteedile, milleks on ettevõtluse arendamine, kogukondade ja nende teenuste arendamine, kultuuri- ja ajaloopärandi hoidmine ning läbiva teemana koostöövõrgustike arendamine.

Kokku on kavandatud seitse meedet, mis toetavad LEADER-lähenemise põhiprintsiipe “uuenduslikkus” ja “integreeritud koostöö”.

Prioriteet 1 – ETTEVÕTLUS
Meede 1.1. Elulaadiettevõtluse toetus
Meede 1.2. Mikro- ja väikeettevõtete arendamine

Prioriteet 2 – AKTIIVNE JA HOOLIV KOGUKOND
Meede 2.1. Kogukonna investeeringute toetus
Meede 2.2. Aktiivne ja tegus kogukond

Prioriteet 3 – AJALOO- JA KULTUURIPÄRAND
Meede 3.1. Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus
Meede 3.2. Kultuuripärandi hoidmine

Prioriteet 4 – KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD
Meede 4.1. MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus

Strateegiaperioodil 2014-2020 on kavandatud toetada kokku 445 erinevat projekti. MTÜ Arenduskoda poolt koostatud strateegia on hindamisel Põllumajandusministeeriumis.

Vihula valla eelarve kulude struktuur 2015


Austatud vallarahvas! Kui teil on soov kaasa rääkida oma kodukandi elukeskkonna arendamises, võtke palun aega, et olemasolevaga tutvuda.

Vallavalitsus ootab kõigilt valla elanikelt tagasisidet valla arengukava ja järgnevate aastate tegevuskava osas. Palun avaldage arvamust, millised võiksid olla järgmised sammud kohaliku elu paremaks muutmiseks, samuti ootame infot ja ettepanekuid konkreetsete objektide, tegevuste, võimalike rahastusvajaduste, statistiliste andmete jmt osas. Kõik head mõtted on alati teretulnud!

Heade ettepanekute aluseks võiks olla arengukavas sõnastatud VIHULA VALLA ARENGUVISIOON AASTAKS 2025:

Vihula vald on aastaks 2025:

 • mereäärne kauni looduse, valdavalt Lahemaa rahvuspargi territooriumil asuv, looduslikku mitmekesisust säilitav, kaitsev ja väärtustav ning säästva arengu põhimõtteid järgiv omavalitsus;
 • kaasaegse taristuga, aastaringselt töökohti pakkuva ettevõtlusega, väljaarendatud väikesadamatega ning kõigi piirkondade elanike vajadusi rahuldava ühistranspordikorraldusega tasakaalustatud arenguga omavalitsus;
 • heakorrastatud ja hästitoimivate kultuuri- ja huviväärtuste ning aktiivse kultuurieluga puhke- ja turismipiirkond Läänemere regioonis;
 • looduslähedane, turvaline, tervislik ja mainekas elamispiirkond;
 • koostööle ja ühistegevusele tuginev, sihipärase ning stabiilse arenguga atraktiivne ja edukas omavalitsus.

Teie ettepanekuid, arvamusi, mõtteid… oodatakse hiljemalt 10.septembriks 2015 e-maili aadressil anneli.kivisaar@vihula.ee

Allikas: Vihula valla koduleht